SB 34, Senate Retirement Laws, Do Pass - 2020

  Yeas 5   Nays 0   Excused 0   Absent 0

Bolin Yea Nesiba Yea Smith (VJ) Yea 
White Yea Wismer Yea 

Click message to listen